www.uroki.net - cценарии школьных праздников, поурочные тематические календарные планы разработки открытых уроков классных часов конспекты лекций по информатике математике физике химии биологии географии для директора и завуча для психолога для классного руководителя музыка песни караоке для проведения Выпускного вечера Последнего Первого звонка 1 сентября Нового года

Главная\Документы\Для классного руководителя

При использовании материалов этого сайта - АКТИВНАЯ ССЫЛКА и размещение баннера -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Організація експериментальної роботи в школі

Підготувала роботу: Шевчун Т.Є.,
підготувала заступник директора з НВР, ЗОШ ІІІІ ступеня №5 міста Ніжина,
email: zosh5nizhyn@yandex.ru

Зміст

 1. Вступ
 2. Розділ І. Проект «Природа – це наш дім»
 3. Розділ ІІ. Програма створення експериментального майданчика з екології «Природа – це наш дім»
 4. Висновки

Вступ

Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій.

Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'яза¬не з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чер¬гових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максималь¬ний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці також як протиставлен¬ня існуючому поняттю "метод". Недолік методу полягає в його негнучкості та статистичності. Широкого поширення термін "технологія" ("технологія в освіті") набув у 40х рр. і був пов'язаний із застосуванням нових аудіовізуальних за¬собів навчання. У 60х рр. поняття "технологія освіти" розглядалося під кутом зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.

З початку 80х рр. все більше вживається термін "педагогічні технології". У визначенні Їхньої суті немає єдиного погляду: одні розуміють це як певну систе¬му вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші ¬ цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті цілісний процес визначення мети, обгpунтування плану і про¬грами дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, бо охоплює різні сторони навчального процесу. Тому існує велика кількість педаго¬гічних технологій.

Отже, "інноваційні технології це цілеспрямований системний набір при¬йомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес на¬вчання від визначення мети до одержання результатів. Система грунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому "педагогічні технології" пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу тощо.

Педагогічна технологія це цілеспрямована система. Ми звикли до ви¬значення мети навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання освіт¬ньої і виховної мети (Ю. Бабанський). Останнім часом особлива увага при¬діляється розвиткові творчих здібностей учнів. Найбільш поширеним є когнітивний та гуманістичний підходи.

Від самого народження людина вступає у взаємини з природою, навколишнім життям, виявляє закономірне прагнення не тільки пізнати його, але й у доступній мірі вплинути на дійсність. Дитина часто потрапляє на значні перешкоди, і тому потрібна допомога вчителя, який би став порадником і союзником дитині. Виходячи з такої позиції, саме експериментальні технології створюють сприятливі умови для навчальновиховного процесу, значно покращують його ефективність. Часто технології, що пропонують у літературі, мають теоретичний характер і не відповідають розв`язанню конкретних практичних задач. Тому будьяка технологія має бути обґрунтована і підтверджена практикою. Закладені природою механізми розвитку дитини спочатку базуються на допитливості й пошуку, а згодом – на творчому самовдосконаленні, яке має підтримуватися за допомогою педагогів, батьків, громадських організацій та застосованих ними технологій виховання. Головне завдання сучасної школи – виховати гармонійно розвинену, здорову особистість. Сьогодні гостро стоїть проблема формування здорового способу життя у підростаючого покоління. Невтішні статистичні дані, хибні моральні цінності та пріоритети, засмічені міста, вулиці без зелених насаджень, забруднене повітря – це, на жаль, наше сьогодення .

Людство забуло про найголовніше – піклування про природу, середовище нашого проживання. Тому ми стоїмо перед необхідністю діяти, шукати шлях істини, який іде через духовність. Любити свій народ, свою землю, усі її стежинки з розкішними травами та вранішніми срібноокими росинками – це те, що відрізняє патріота від звичайного мешканця. І завдання вчителя – донести дітям ніжність дня прийдешнього, красу задумливої матінкиприроди, навчити помічати в буденності життя шелест пожовклих листочків, таємниче скрипіння біленького снігу, дзвінкий переспів маленьких птахів, а також і волання забрудненої річки, і плач покиненого кошеняти…

Природа дарує людям прекрасне, але чи вміє людина берегти цей дар?

Кожна рослина, комашка, тварина може тільки відчувати біль, але не може кричати, когось засуджувати, віддячити тим же. Вона не розуміє, що її зрадили. Але найстрашніше те, що людина – гомо сапієнс – дуже часто не усвідомлює свого гріха. Їй не болить забруднена річка, яка вже й не пам’ятає, що таке кришталева вода… Значне погіршення стану навколишнього середовища, як не прикро, сталося під впливом діяльності людини.

В останні роки вихованню екологічної свідомості приділяється велика увага. Наша школа — особливий учбовий заклад. Школа розташована біля річки, далеко від галасливих магістралей, усередині мікрорайону, в умовах хороших комунікацій. Навколо школи продумано устаткування прилеглих площ. Тут розташовані квітники, зелені лісові насадження, переважають затишні зони відпочинку. Адміністрація та педагогічний колектив намагаються досягти того, щоб діти берегли оточуюче середовище. Недаремно педагогічним кредом учителів нашої школи є слова В.Сухомлинського: "Якщо дитину з дитинства виховують на красі, на хороших книгах, якщо в неї розвивається схильність до переживань, захоплення красою, то навряд чи вона стане людиною розбещеною, безсердечною".

Розділ І. Проект «Природа – це наш дім»

Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує ініціативних, творчих починань, активних пошуків нових підходів і позицій, прогресивних педагогічних технологій. Особливе місце в пошуках належить тим загальноосвітнім навчальним закладам, які стали справжніми центрами творчості: експериментальними майданчиками.

Наша школа є центром роботи з екологічного виховання. Тому при школі створено експериментальний майданчик «Природа – це наш дім».

Проект експериментальноекологічногомайданчику «Природа – це наш дім»

Обґрунтування вибору проблеми:

У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії – період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації зростання науки, негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, агресивності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою. Екологія стала для всього людства не тільки наукою, але й способом мислення, поведінки, реальністю дій. Вона стала однією з сторін гуманізму, що включає в себе духовність, розуміння єдності людини з природою, високу культуру та інтелект.

«Думати глобально, а діяти – локально», – такий актуальний екологічний девіз сьогодення.

МЕТА ПРОЕКТУ: Впроваджувати навчальні та виховні методи, якими залучаються діти до екологічних проблем, розвивати та виховувати екологічну свідомість, любов та бережливе ставлення до природи, учити дітей бути господарями своєї Землі.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

1.Гуманістичний розвиток особистості:

 1. виховувати екологічну свідомість через різні форми роботи;
 2. бережно ставитися до живої природи (здорова природа – чисте повітря – здорова людина);
 3. примножувати багатства зелених насаджень;
 4. стежити за чистотою (не сміти – прибери).

2.Виховання духовної культури:

 1. інформованість населення;
 2. екологічна діяльність (участь у Програмі «Місцеві екологічні плани дій»);
 3. оптимізація взаємин між людиною, з одного боку, окремими видами та популяціями екосистеми, з другого;
 4. прищеплювати почуття прекрасного, сприяти усвідомленню екологічної цінності навколишнього світу;
 5. враховувати екологічну значимість та реальну господарську важливість кожного виду, популяції та екосистеми при проведення дослідження та реалізації практичних заходів.

3.Фізичний розвиток:

 1. виховання здорового способу життя;
 2. формування почуття краси людського тіла.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ:

 1. за кінцевим результатом: практикоорієнтовний;
 2. за змістом: міжпредметний;
 3. за кількістю учасників: колективний;
 4. за тривалістю: довготривалий;
 5. за характером контактів: внутрішній;
 6. за ступенем самостійності: частковопошуковий,
 7. експериментальнодослідницький.

БАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:

Ніжинська загальноосвітня школа ІІІІ ст. №5

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ:

 1. Учні.
 2. Учителі.
 3. Психолог.
 4. Кандидат екологічних наук НДПУ, доцент Лисенко Г.О.
 5. Професор НДПУ Марісова І.В.
 6. Доцент НДПУ Вобленко О.С.
 7. Батьки.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

 1. Співпраця з засобами масової інформації, громадськими екологічними організаціями «МАМА – 86», «Екологічний світ», «Екологічна інспекція», громадськими та державними службами та молодіжним парламентом, службою осушування систем, міським центром соціальних служб для молоді.
 2. Психічний та психологічний саморозвиток школярів, наукове розуміння ними здорового способу життя.
 3. Конструювання методологічної моделі екологічного майданчика.
 4. Упровадження новітніх технологій та методів у навчальновиховний процес.
 5. Забезпечення творчого розвитку кожного учня засобами диференціації та індивідуалізації.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: різноманітна преса, буклети, авторські програми, обмін досвідом із іншими екологічними школами та громадськими організаціями.

Розділ ІІ. Програма створення експериментального майданчика з екології «Природа – це наш дім»

ПРОГРАМА

ЗМІСТ

ТЕРМІН

ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1 етап. ПІДГОТОВЧИЙ.

 1. Виявлення проблеми й обґрунтування її актуальності.
 2. Розробка програми експерименту

травень –

серпень

 1. Розподіл доручень.
 2. Складання плану.
 3. Ознайомлення з інформаційними джерелами.
 4. Обговорення проблеми з іншими екологічними організаціями

2 етап. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ.

1. Забезпечення умов реалізації програми:

 • підготовка матеріальної бази;
 • розподіл доручень;
 • методичне забезпечення;
 • проведення зелених патрулів;

2. Обговорення проблеми:

 • на конференціях;
 • за круглим столом.

3. Зустрічі, акції тренінги.

вересень – травень

 1. Інформаційна робота.
 2. Планування уроків та виховних заходів.
 3. Випуск шкільних газет, бюлетенів, публікації в пресі, виступи на місцевому телебаченні, виховні заходи, акції, операції, конкурси, випуск плакатівзвернень до жителів міста.

3 етап. ПРАКТИЧНИЙ.

 1. Проведення конкурсів, виставок.
 2. Участь в акціях та операціях, трудових десантах та агітбригадах.

березень травень

 1. Статистичне опрацювання даних.
 2. Узагальнення матеріалів.

4етап. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

 1. Обробка даних, оформлення й опис ходу та результатів експерименту.
 2. Упровадження результатів експерименту в практику.

червень – травень

 1. Підведення підсумків.
 2. Випуск шкільної газети.
 3. Фотовиставка.

5 етап. ПІДСУМКОВИЙ.

 1. Моніторинг.
 2. Системна оцінка результатів рівнів інтелектуального, фізичного та духовного самовдосконалення, самоствердження особистості.

вересень – травень

 1. Оформлення матеріалів.
 2. Підготовка матеріалів з досвіду роботи до публікації у фахових журналах.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

І. Основні організаційні форми роботи:

 • уроки;
 • виховні години;
 • факультативи;
 • органи учнівського самоврядування;
 • акції, пошуки, творчі роботи учнів.

ІІ. Екологічна стежина:

 • анкетування;
 • діагностика;
 • дослідження;
 • практичне використання в медицині та народному господарстві;
 • примноження зелених насаджень;
 • інформованість громадськості.

ІІІ. Екскурсії, туристичні походи.

Висновок

Пошуковоекспериментальна робота встановлює новаторство й творчість, винахідливість та ініціативу в навчальновиховному процесі. Вона забезпечує органічну єдність навчання, розвитку та виховання особистості, що підвищує професійний рівень учителів, зумовлює нові підходи до організації навчання дітей. Сучасний випускник повинен уміти працювати з літературою, шукати й знаходити необхідну інформацію, вирішувати проблеми самостійно, тобто володіти критичним та творчим мисленням.

Розроблений проект забезпечує підготовку випускників школи: свідомо формує навички здорового способу життя, виховує власну національну гідність, гордість за свою країну, любов до рідної землі, свого народу, розвиває гармонію тіла й природи; формує почуття відповідальності за природу як національну та загальнолюдську цінність, основу життя на землі.

Методологічна основа експериментального майданчика:

 • людина знаходиться в постійному саморозвитку, стаючи суб’єктом власного життя;
 • тільки в процесі духовного розвитку людина може придбати власну самовизначеність;
 • найвища цінність людства – природа, за яку людина повинна відповідати і бережно ставитись до неї, адже здорова природа – здорова людина;
 • учень – головний суб’єкт навчальновиховного процесу (його психологічний статус, характер поведінки);
 • школа цілеспрямовано впливає на всі формування особистості дитини;
 • учень, учитель, батьки – рівноправні партнери природозберігаючого навчальновиховного процесу;
 • авторитет учителя, від інтелекту та професіоналізму якого залежить якість освіти.

Можливості екологічного виховання безмежні. Про збереження оточуючого середовища можна акцентувати увагу як на уроках, так і в позаурочній та позакласній роботі.

Організація експериментальної роботи в школі

Опубликовано 24.06.2013 г.

Top.Mail.Ru Rambler's Top100
Некоторые файлы (разработки уроков, сценарии, поурочные планы) и информация, находящиеся на данном сайте, были найдены в сети ИНТЕРНЕТ, как свободно распространяемые, присланы пользователями сайта или найдены в альтернативных источниках, также использованы собственные материалы. Автор сайта не претендует на авторство ВСЕХ материалов. Если Вы являетесь правообладателем сценария, разработки урока, классного часа или другой информации, и условия на которых она представлена на данном ресурсе, не соответствуют действительности, просьба немедленно сообщить с целью устранения правонарушения по адресу : . Карта сайта - www.uroki.net При использовании материалов сайта - размещение баннера и активной ссылки -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!